Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Petrou Šťastnou (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje designových produktů a doplňků.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Petra Šťastná, sídlem Hřbitovní 301, 664 56 Blučina

IČO: 05998115

Kupující

Kupujícím se rozumí:

a) spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

b) podnikatel – osoba zapsaná v obchodním či živnostenském rejstříku, která podniká na základě platného právního řádu v ČR

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitel, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Pokud je uzavřena individuální smlouva s kupujícím, je nadřazena těmto obchodním podmínkám, resp., pokud je ujednání v individuální smlouvě odchylné od podmínek stanovených těmito VOP, použije se ujednání z individuální smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího – odesláním potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen přijetí kupní smlouvy (objednávky) potvrdit, nejčastěji odesláním potvrzení elektronickou poštou bezprostředně po přijetí objednávky do systému prodávajícího.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.atepe.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před převzetím plnění z kupní smlouvy. Prodávající požaduje zaplacení zálohy nebo obdobné platby pouze v případě specifických požadavků zákazníka a o této skutečnosti bude zákazník vždy dopředu upozorněn.

Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

Kupující má vždy možnost obrátit se telefonicky, písemně či jinak na prodávajícího se svou stížností, a pokud nebude stížnost kupujícího vyřízena kladně, má právo obrátit se stížností na příslušný státní orgán dohledu či státního dozoru.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a tel. čísla). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.atepe.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceny

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (viz „Základní informace“).

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, má prodávající právo kupujícímu předem potvrdit telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

– jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího

– IČO, je-li nákup realizován na podnikatele/obchodní společnost; DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

– telefonický kontakt sloužící zejména pro případný kontakt přepravních společností za účelem doručení zboží kupujícímu

– kód a název zboží dle ceníku

– jednotkovou cenu

– způsob platby a dopravy

– dodací adresu, liší-li se od fakturační adresy kupujícího

– všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Při realizaci nákupu přes internetové stránky je kupující nabádán k vyplnění všech potřebných údajů.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující, spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak je uvedena výše.

V případě, že spotřebitel chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, tedy ve lhůtě 14 dnů, musí o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to e-mailem na adresu atepedesign@gmail.com.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu platbu za zboží uhrazené zákazníkem, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo podnikateli doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od podnikatele obdržel.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, v původním obalu, dále nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje spotřebitel jeho odesláním na kontaktní adresu prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně prodávajícího. Detail viz reklamační řád.

Bude-li umožněno Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

– o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

– o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

– o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

VII. Platební podmínky

Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží ve skladu či bankovním převodem na účet číslo 1615017014/3030, případně zálohovou platbou ve výši sjednané při objednání zboží při platbě zbylé částky libovolným způsobem před nebo při dodáním

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou v rámci ČR/SR: Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou PPL, GLS, DPD, Českou poštou nebo Zásilkovnou dle jeho výběru. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin (pro SR do 72 hodin). Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu atepedesign@gmail.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Odpovědnost z vadného plnění a záruka za jakost

Odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího (viz níže) a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Přestože v našem sortimentu nabízíme produkty vysoké kvality s pečlivou výstupní kontrolou, nelze nikdy vyloučit vadu materiálu nebo chybu ve výrobním procesu. Víme, že každá reklamace je věc nepříjemná a snažíme se věc vždy vyřešit dle přání zákazníka. Abychom předešli případným sporům a zároveň si uchovali přátelský vztah, přečtěte si prosím náš reklamační řád.

1.

V případě, že se vyskytne jakýkoli problém s výrobkem, ihned nás kontaktujte. Výrobky v rámci záruky měníme ve většině případech za nový kus. Pokud z jakéhokoli důvodu nový kus nechcete, vrátíme Vám 100% ceny zpět.

2.

Pokud při přebírání zboží zjistíte, že je balík poškozen nebo vykazuje nějaké vady, máte právo jej nepřevzít. O této skutečnosti nás prosím obratem informujte a my Vám neprodleně dodáme zboží nové či Vám vrátíme 100% ceny zpět.

3.

Při převzetí zásilky křehkého charakteru doporučujeme rozbalit obsah před jeho převzetím od dopravce či ze Zásilkovny. V případě poškození zboží namístě sepište protokol o poškození zásilky se zaměstnancem přepravní společnosti. O této skutečnosti nás prosím obratem informujte a my Vám neprodleně dodáme zboží nové či Vám vrátíme 100% ceny zpět.

4.

Pokud se objeví problém s výrobkem i po záruční době, neváhejte nás kontaktovat. Situaci budeme řešit jako každou jinou reklamaci.

Záruční doba

Začíná běžet ode dne, kdy jsme vám doručili zboží. Minimální záruční doba je 24 měsíců. U některých produktů může být záruka prodloužená, tuto informaci najdete v popisu produktu. Pokud dojde k závadě na zboží během jeho záruční doby, máte právo na uplatnění reklamace.

Uplatnění reklamace 

Reklamaci nám oznamte prosím na naši emailovou adresu atepedesign@gmail.com, kam uvedete, o jaké zboží se jedná a jaká závada se na něm vyskytla, případně doložte fotografií.  

Poté nám zboží zašlete prostřednictvím vybrané přepravní společnosti / případně s námi sjednejte osobní předání.

Zboží přezkoumáme a po dohodě s Vámi buď obstaráme nové zboží nebo Vám vrátíme jeho plnou cenu.

Nikdy neposílejte zboží zpět bez předchozího oznámení na email!

Kontaktní údaje pro vyřízení reklamace: 

Email: atepedesin@gmail.com

Telefon: +420 774 501 090